Barsini

Klub Otevřeno


Architektonicko-dispoziční řešení

Stávající objekt je situován na rovinném pozemku v historickém centru obce Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Přístup a vjezd na dvůr a do objektu je zabezpečen ze severozápadu z hlavní ulice do průjezdu objektu.

Jedná se o zděnou čtyřpodlažní stavbu s dřevěným zastřešením sedlovou střechou s obdélníkovým půdorysem se dvěma přístavky taktéž obdélníkového půdorysu.

V suterénu se nachází prostory sklepů a technická místnost, v přízemí je část obytná se třemi byty a část s denním stacionářem, který je právě předmětem projektu se záměrem přestavby na Klub Otevřeno. Ve 2. NP jsou také tři byty. Ve 3. NP je prostor neobývané půdy.

Investor se rozhodl pro změnu využívání části objektu, proto bylo nutné provést drobné změny v dispozici, úpravu a modernizaci interiéru a výměnu výplní oken v přestavované části vedoucí do ulice.

Dvě stávající hlavní místnosti denního stacionáře byly rozčleněny na tělocvičnu a odpočinkovou místnost s dětským koutkem. V prostorách kuchyňky byla vytvořena šatna. Stávající větší WC bylo modernizováno a přizpůsobeno tak, aby vyhovovalo požadavkům pro invalidy. Místo menšího WC je sprcha.

Okna vedoucí z budoucího fitness do ulice byla vyměněna, přičemž byla zachována horní linie dle zbývajících oken a rovněž členění oken je stejného rázu. Okna jsou dřevěná, bíle natřená.

Uliční fasáda je rekonstruována a nově natřena. Barvy jsou použity takové, aby nenarušily charakter ulice a budovy a jsou v přírodních odstínech hnědé a béžové.

Na dvoře objektu je možnost parkování 3 osobních vozidel, z toho jedno parkovací stání je určeno pro invalidy. Většina pozemku je travnatá plocha, podél budovy je zpevněný chodníček.

Konstrukční řešení

Nové materiály pro rekonstrukci jsou voleny tak, aby splňovaly současné požadavky na stavební konstrukce.

Budova je řešena jako stěnový konstrukční systém, stávající svislé nosné konstrukce jsou z cihelného zdiva různých tlouštěk. Mezi dvěma hlavními místnostmi denního stacionáře je rozšířen průchozí otvor a zrušeny oddělující dveře. Nad tento otvor je usazen překlad tvořený čtyřmi ocelovými profily IPE240.

Zastřešení objektu je provedeno lehkým dřevěným krovem uloženým na obvodových stěnách. Jako krytina zastřešení je použita klasická keramická pálená taška na dřevěném laťování.

Stávající příčky jsou rovněž zděné. Nová příčka je vytvořena z pórobetonových tvárnic tloušťky 100 mm. Ze stejného materiálu je dozděn posunutý dveřní otvor.

V prostorách fitness je kompletně modernizován a přizpůsoben své funkci celý interiér. Byla provedena nová výmalba, položena nová dlažba a obklady v hygienickém zázemí a v tělocvičně je měkčený sportovní povrch z PVC.

Fotogalerie

půdorys 1.NP stávající stav

půdorys 2.NP stávající stav

řez A-A´ stávající stav

pohledy stávající stav


půdorys 1.NP nový stav

řez A-A´ nový stav

pohledy nový stav