Barsini

Zahrada gymnázia Hostivice

 

Stávající zahrada se nachází na pozemku přilehlém k budově gymnázia. V rámci projektu "Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem" bude provedena revitalizace stávající zahrady. Cílem projektu je vytvořit prostor, kde se budou děti vzdělávat prostřednictvím zážitků a zkušeností, které získají volnou hrou a experimentováním, kde se budou sdružovat, kde budou mít příležitost ke hře a rozvíjení motoriky, představivosti a obrazovému a symbolickému myšlení.

Dalším cílem zahrady je vést žáky k ekologickému smýšlení a zdravému životnímu stylu. Školní zahrada bude využívána žáky gymnázia v rámci povinné výuky v hodinách přírodopisu, biologie, zeměpisu, chemie nebo fyziky. Díky tomu, že bude výuka probíhat v reálném prostředí, získají žáci lepší představu o přírodních zákonitostech a jevech a dozvědí se více o řešeném tématu. Také se zdokonalí v pěstitelských činnostech a prohloubí si kladný vztah k přírodě. Zahradu budou využívat i partnerské ZŠ prostřednictvím pozorování živočichů a rostlin. Za nevhodného počasí budou žáci v učebně chemie a fyziky pracovat s nově zakoupeným elektronickým mikroskopem, s kterým budou pozorovat např. části rostlin a drobné živočichy žijící na školní zahradě.

Zahrada bude pomyslně rozdělena na pět částí. První částí je část užitková. Zde bude opravena stávající studna a pokáceny jehličnany, které svým PH znemožňují pěstování užitkových rostlin. Dále budou pokáceny vybrané listnaté stromy a keře, aby byl vytvořen potřebný prostor pro novou výsadbu.

Druhá část je výuková. Zde provádějící firma odstraní stávající zvlněnou a prorostlou dlažbu, upraví terén a položí novou zámkovou dlažbu. Také vytvoří ohniště s posezením z kmenů z pokácených stromů a založí, dodá a smontuje katalogový typizovaný venkovní altán, který bude sloužit jako venkovní učebna. Proto by byl ideální např. osmiúhelníkový nebo kruhový půdorys s lavicí po obvodu a stolem uprostřed. Dále opět provede pokácení jehličnanů a demontáž a opravu pingpongového stolu, který následně přesune do sportovní části a upraví povrch po demontáži stolu. Na toto místo následně dodá a zapojí meteostanici. V prostoru dlažby bude dle situace umístněno 10 ks nových venkovních laviček.

Třetí částí je část sportovní. Zde je v budoucnu počítáno s rekonstrukcí hřiště, které ale není předmětem tohoto projektu. U hřiště bude k dispozici venkovní amfiteátr, který bude tvořen z mobilního hlediště. Tento amfiteátr bude sloužit jako venkovní učebna, shromaždiště při venkovních akcích a později také jako tribuna pro diváky sportovních událostí. Minimální počet sedadel dodaného mobilního hlediště bude 30. Dle výkresu bude umístěn opravený pingpongový stůl.

Čtvrtou částí je relaxační část. Zde bude proveden hrubý výkop v místě jezírka a mokřadu - vykopaná zemina bude navršena v místech vyznačených pro vytvoření kopečků. Následně dojde k vymodelování jámy a hlubokých zón, odstranění ostrých kamenů, uhlazení a utěsnění dna a následného vysypání dna pískem, vyložení jámy ochrannou textilií a zafixování břehu, nasypání substrátu, osázení a naplnění vodou. Tvar jezírka a mokřadu je přibližný. V nejhlubším místě jezírka bude hloubka 40 cm. Mezi jezírkem a mokřadem bude přes vodu vytvořena malá okrasná lávka. Od hřiště povede přes relaxační zónu štěrková cestička, z které se odpojí cestička z betonových šlapáků - viz situace. Stávající altánek bude opraven a nově natřen. Sloupkový plot s pletivem v této části bude odstraněn. Také dojde opět k pokácení vyznačených dřevin.

Poslední - pátou částí je okrasná reprezentativní část. Tuto část opět vytvoří děti pod dohledem pedagogů.

Fotogalerie

situace_stavajici_stav

situace_novy_stav_funkcni_plochy

situace_novy_stav