Barsini

Co nabízíme:

 

3D vizualizace interiérů a exteriérů

Vytvoříme Vám vizualizaci návrhu, abyste si udělali jasnou představu o budoucím projektu. Pro kvalitní návrh a představivost jsou vizualizace výbornou pomůckou, díky které je možné specifikovat Vaše přesné požadavky.

Architektonická studie (STS)

V první fázi projektu vytvoříme studii, při které si ujasníme požadavky na dispoziční, hmotové a materiálové řešení. Vždy vytváříme několik variant, z kterých si následně klient vybírá. Jedná se o přípravu k projektové dokumentaci. Také můžeme odhadnout celkové náklady na realizaci.

Dokumentace k územnímu řízení (DÚR)

Tato dokumentace dokládá základní hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní řešení stavby, objektu nebo zařízení, popřípadě jejich souboru. Z dokumentace musí být patrné přesné rozměry stavby, přesné odstupy od hranic a ochranných pásem, osazení stavby na pozemku, její výška, hloubka, počet podlaží, soulad s územním plánem atd…Cílem je dokázat, že stavba je za daných podmínek proveditelná a je v souladu se všemi normovými hodnotami a prováděcími a právními předpisy. Projekt se předkládá spolu s příslušnými vyjádřeními k návrhu na vydání územního rozhodnutí, resp. rozhodnutí o umístění stavby.

U jednodušších staveb je možné sloučit územní a stavební řízení v jedno správní řízení a vypracovat dokumentaci jednostupňově.

Dokumentace k ohlášení stavby (DOS) nebo ke stavebnímu povolení (DSP)

Vypracování dokumentace stavby pro ohlášení se vztahuje pouze na stavby pro bydlení a rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy s jedním podzemním podlažím do hloubky tří metrů a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, další specifika a podmínky pro ohlášení stavby jsou uvedeny ve stavebním zákoně č. 183/2006 Sb. Rozsah dokumentace pro ohlášení stavby je stejný jako u stavebního povolení. Hlavní částí je složka Dokumentace stavby, obsahující část Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení, Stavebně konstrukční část, Požárně bezpečnostní řešení, Techniku prostředí staveb (vytápění staveb, zařízení vzduchotechniky, zařízení zdravotně technických instalací, zařízení elektrotechniky), PENB.

Všechny části složky Dokumentace stavby zpravidla obsahují část textovou a výkresovou.

Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Toto je dokumentace obsahující projekt jednoznačně určující závazné požadavky hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní na jakost, množství a charakteristické vlastnosti stavebního díla a instalovaných zařízení a na konečné provedení stavby, objektu nebo zařízení, popřípadě jejich souboru. Dokumentace pro provedení stavby je propracováním předchozích fází dokumentace do té úrovně, aby odborně způsobilému dodavateli stavby umožnila stavbu, objekt nebo zařízení provést dle platných předpisů, norem a tak, aby plnila svůj účel. Může ve specifických případech sloužit i jako dokumentace pro vyhledání zhotovitele stavby, objektu nebo zařízení.

Dokumentace bouracích prací

Dokumentace bouracích prací se zpracovává podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. Je nutná nejčastěji k řízení o odstranění stavby. Často se ale zpracovává před zpracováním samotné dokumentace pro stavební povolení pro nový objekt na daném pozemku a nebo bývá součástí této dokumentace. Tato dokumentace má svá specifika, kdy se musí řešit mj. bezpečnost práce při bouracích pracích a dále ekologická likvidace odpadu při bouracích pracích.

Dokumentace skutečného provedení stavby

Zpracovává se v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., nejčastěji ze dvou důvodů. Prvním případem je, pokud se během realizace stavby výrazněji odchýlí skutečná stavba od schválené projektové dokumentace. Druhým případem je situace, kdy se klient rozhodne nechat si zpracovat dokumentaci skutečného provedení, nebo její zpracování nařídí stavební úřad.

"Inženýring"

Projednáme za Vás projektovou dokumentaci s orgány státní správy a zajistíme nutná vyjádření a stanoviska dotčených subjektů.

Passport objektů

Starší objekty, které nemají zachovanou nebo obnovenou projektovou dokumentaci, Vám zaměříme a vložíme do digitální podoby. Detailnost zakreslení stávajícího stavu je závislá na požadavku investora. Dokumentace obsahuje část výkresovou a část textovou, ve které jsou stručně popsány konstrukce a stav objektu, účel užívání, atd. Součástí dokumentace stávajícího stavu může být i fotodokumentace stavby.

Vytvoření hrubého i detailního rozpočtu stavby

Autorský a stavebně – technický dozor staveb

Zajistíme autorský dozor během stavby díla včetně veškerého "inženýringu".

Koordinace BOZP

Vykonáme činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, budeme se podílet na přípravě i na realizaci vybrané stavby.